Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim danışmanlığı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması amaçlayan hizmetlerdir.

 

Mevcut Durum Analizi / Kurumsal Derecelendirme

Mevcut Durum Analizi çalışması ile kurumların mevcut kaynak ve kısıtlarının belirlenmesi, genel yönetim ve buna bağlı süreçlerindeki mevcut durumun analiz edilmesi, yönetim problemlerinin ve bunların kaynaklarının tespiti ve bu sorunların olası çözüm yollarına dair önerilerin ortaya konulmasıdır.

Ayrıca tüm bu analiz çıktılarının uluslar arası işletme ve yönetim standartları çerçevesinde değerlendirilmesi ve karşılaştırılması yapılarak, kurumun yönetsel manada pratikte uluslar arası eşleri ile karşılaştırıldığında nasıl bir noktada olduğunun da ortaya konması hedeflenmektedir.

Mevcut Durum Analizi kurumun Genel Yönetim, Finans & Muhasebe, Üretim & Kontrol, Bilgi İşlem & Raporlama, Pazarlama & Satış, Satınalma, Depo & Stok, Kalite ve İnsan Kaynakları Sistemi gibi tüm süreçlerini ve sistemlerini kapsayarak yüzeysel fakat bütünsel bir anlayış ile kurumun gerçeklerini ortaya koymaktadır.

Mevcut Durum Analizi sürecinin sonucunda ANTPROM tüm süreci özetleyen ve bulguları detaylı bir şekilde açıklayan bir “Yönetim Öninceleme Raporu”nu kurumlara sunmaktadır.

 

Organizasyon / Reorganizasyon (Yeniden Yapılanma)

Yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin (Mevcut Durum Analizi / Yönetsel Check-up) ve, vizyon / ana gaye ve misyon / vizyona nasıl & ne şekilde ulaşılacağının (Kurumsal Anayasa) netleştirilmesinin ardından bu yolda kurumu taşıyacak olan aracın yapısının oluşturulması aşaması gelmektedir. Kurumun organizasyonu, bu denklemlerden yararlanarak;

Kurumun uluslar arası standartlarda bir işleyişe sahip olması,

İletişim bozukluluklarının yaşanmaması,

Ortak sorumluluk alanlarında yaşanan sorunların giderilmesi,

Belirgin bir sorumlusu olmayan işlerin minimuma indirilmesi,

Tüm birimlerin ana gaye doğrultusunda hareket etmesinin sağlanması,

Görev paylaşımının verimlilik ve etkinlik oluşturacak şekilde yapılması

sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.

Kurum böylece organizasyonel anlamda çalışanlara köstek olan değil katkı sağlayan bir yapıya kavuşmakta, operasyonlarda etkin, iletişimde problemsiz, hedefe doğru giden yolda optimum yönetsel donanıma sahip ve değişime hazırlıklı duruma gelmektedir.

Tüm bu çalışmaların ilk aşaması olarak aşağıdaki dokümanları içeren bir Organizasyon Kılavuzu, kurumlar için hazırlanmaktadır.

Ana Gaye ve Temel Politikalar

Kurumsal Vizyon ve İlkeler

Organizasyon Şemaları ve İş / Görev Tanımları

Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar

Yetki Sınırları İzahnamesi

Yetki Tablosu

Adam / Kadro Nitelikleri Tablosu

Organizasyon Kılavuzu çalışmasının ardından kurumun kendisine özel olarak ihtiyaç duyduğu yönetsel / organizasyonel araç ve gereçler geliştirilmekte ve kurumun kurumsallaşmasına yönelik olarak çalışmalara devam edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak ve danışmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzmanlarımız size dönüş sağlayacaklardır.

Menü
Translate »